Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Taktila Skyltar

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER – EAH

Människor är en mycket heterogen grupp. Vi har alla ett behov av att miljön ska vara utformad så att vi kan röra oss så fritt och självständigt som möjligt och kunna vistas och använda miljön till det den är avsedd för.

PBL 17 kap 21 a §:

”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelande med stöd av denna lag”.

I Sverige är det drygt en miljon människor som har en funktionsnedsättning och det får inte vara ett hinder! Därför har vi på Cupola ett brett standardsortiment med produkter som är avsedda för att riva dessa hinder. Vi arbetar även aktivt med att inventera och se över ert behov för att förbättra tillgängligheten hos er. Att göra något tillgängligt innebär framkomlighet, användbarhet, trygghet och säkerhet. Cupola arbetar och följer olika lagar, föreskrifter och allmänna råd som Plan- och bygglagen, Boverket ”HIN 2” och Handisam ”Riv Hinder” för att säkerställa att lokalen och den allmänna platsen lever upp till de ställda krav som finns.

INVENTERING

För att veta vad som krävs och därefter göra rätt åtgärder så bör tillgängligheten inventeras. Boverket har tagit fram en inventeringsmall och Fastighetsägarna en checklista som vi följer när vi inventerar. Resultatet av inventeringen dokumenteras tillsammans med ett tydligt ritningsunderlag med tillhörande positionslista och fotografier. I dokumentationen finns förslag till förbättringsåtgärder samt offert för de delar vi kan hjälpa er med.

TAKTILA SKYLTAR

Publika lokaler och platser dit alla har tillträde skall göras mer tillgängliga. Det betyder att alla oavsett funktionshinder ska kunna ta del av den information som finns. För den som exempelvis har en grav synskada är taktila skyltar med punktskrift en nödvändighet.

Vi på Cupola har ett brett standardsortiment av taktila skyltar med punktskrift som är färdiga att montera. Skylten är 150x150mm och finns som standard i svart/vit eller vit/svart, men vi skräddarsyr även taktila skyltar efter ert behov och önskemål gällande färgval, symbol och text. Skyltplaceringen över golvet eller marken ska vara i underkant 1,4 meter och överkant maximalt 1,6 meter.

Enkelt avhjälpta hinder - EAH

Inga skyltar får finnas på dörrar utan ska vara placerade på väggen på samma sida som dörrhandtaget. Befintlig skyltning, exempelvis orienteringsskyltar bör kompletteras med taktila skyltar med punktskrift.

BFS 2011:13 8 §

Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön ska avhjälpas. ”Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Den bör placeras där man förväntar sig att den ska finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler…”

KONTRASTMARKERING

Vi har ett brett produktsortiment gällande kontrastmarkering där vi erbjuder allt ifrån golv och trappstegsmarkeringar för inomhus och utomhusmiljö till glas och dörrmarkeringar. Med våra produkter kan vi märka upp exempelvis en dörröppning, en trappas nivåskillnad eller ett fönsters placering. För mer information om våra produkter kan ni se under produktsidorna: Golv och trappstegsmarkeringar samt glas och dörrmarkeringar.

BFS 2011:13 7 §

Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering ska avhjälpas.

”Strategiska punkter, t.ex. ytterdörrar, manöverdon till automatiska dörröppnare, hissdörrar, toalettdörrar, receptionsdiskar,  informationsställen, nödutgångar och trapphus bör kontrastmarkeras så att synsvaga och personer med utvecklingsstörning lättare kan orientera sig. Kontrastmarkeringar kan exempelvis uppnås med avvikande material och ljushetskontrast. Logiska ledstråk som leder mellan utvalda och strategiska punkter bör anordnas till ledning för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Kontrastlinjer i golv kan anordnas med avvikande material för blinda och med ljushetskontrast för synsvaga. För personer med utvecklingsstörning underlättas orienteringen av logiska färgsystem. Oskyddade glasytor bör varningsmarkeras, exempelvis genom avvikande ljushet mot bakgrunden. Markeringarna bör placeras i ögonhöjd. Trappor bör förses med kontrastmarkering så att synsvaga kan uppfatta nivåskillnaderna, exempelvis genom att framkanten på nedersta plansteget och framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget. Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt inom byggnaden.”

SKRÄDDARSYR

Vi skräddarsyr och producerar även orienteringsskyltar, lamellsystem, taktila skyltar med punktskrift, golv- & trappstegsmarkeringar, glasmarkeringar m.m efter era önskemål.

Tveka inte att kontakta oss!