Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

NÖDBELYSNINGSINFORMATION

Nöd belysningens syfte

Nödbelysning är en fråga om säkerhet. Syftet med nödbelysning är att man skall kunna utrymma och/eller lämna en lokal/byggnad vid strömavbrott eller annan fara som t ex gasutsläpp, bombhot, terrorhot, rasrisk, rök eller brand. 

VAL AV NÖDBELYSNINGSARM ATURER

Direktstartande nödbelysningsarmaturer En nödbelysningsarmatur skall vara direktstartande, den får ej vara beroende av en glimtändare.

Upptändningstid 

En nödbelysningsarmatur skall nå 50 % av sin fulla ljusstyrka inom 5 sekunder och full erforderlig ljusstyrka inom 60 sekunder. För farliga arbetsplatser gäller att en  nödbelysningsarmatur skall ge krävd belysningstyrka permanent eller senast inom 0,5 sekunder.

Piktogram

Sedan många år tillbaka är det bara piktogram (springande gubbe, pil, dörr) som godkänt, oavsett om nödutgången också används som vanlig utgång eller ej. För att underlätta för funktionshindrade att välja rätt utrymningsväg ska piktogrammen kompletteras med symbolen rullstol eller rullstol via säker hiss om urymningsvägen är anpassad för rullstolsbundna.

LOKALER DÄR DET SKALL /BÖR ANORDNAS NÖDBELYSNING

Lista över i vilka lokaler/byggnader nödbelysning kan krävas. Naturligtvis kan det finnas fler definitioner på lokaler som inte finns nämnda nedan men som ändå omfattas av kraven för nödbelysning. Likaså kan en byggnad innehålla flera av nedanstående lokaler, exempelvis kan ett varuhus också innehålla lokaler som saknar dagsljusinsläpp.

 • Samtliga byggnader (oavsett verksamhet) med fler än åtta våningsplan
 • Lokal som saknar dagsljusinsläpp eller svårorienterad lokal
 • Offentliga lokaler > 60 m² för max 150 personer (vid fler än 150 personer se stycke 3.3 Samlingslokaler)
 • Samlingslokaler
 • Vårdanläggningar
 • Hotell
 • Arbetslokaler som är svårorienterade eller arbetslokaler som saknar dagsljusinsläpp eller arbetslokaler där personer förväntas ha dålig lokalkännedom 
 • Arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i samband med fel på den ordinarie belysningen
 • Hissar
 • Drift- och skötselutrymmen
 • Kemisk industri, kemiska och biologiska laboratorier
 • Kylda livsmedelslokaler
 • Oorganisk ytbehandling
 • Väg- och tågtunnlar

Ordlista med förklaringar:

Batteridrift

När en armatur eller centralt batterisystem ej har nätspänning (eller nätspänning utanför angivna nätgränser), vid den aktuella tiden, utan drivs av batterier (eller andra energikällor). 

Belysningsstyrka

Belysningsstyrkan anger hur mycket ljus som faller på varje ytenhet. Anges i enheten lux (lx). 

Belyst skylt (eller piktogram)

En skylt (eller piktogram) som belyses av en extern ljuskälla. 

Centralt batterisystem

Ett aggregat som ger spänning vid nöddrift till ett flertal nödbelysningsarmaturer. 

Decentraliserat batterisystem – Varje enskild armatur i systemet har ett eget batteri som ger spänning vid nöddrift. 

Luminans

Luminansen anger intensiteten per ytenhet i ljuset från en yta. Anges i candela per  kvadratmeter (cd/m²). 

Nödbelysning

All belysning som tänds eller förblir tänd vidett strömbortfall.

Nödbelysningsarmatur med piktogram (Andra förekommande benämningar: vägledande markering, hänvisnings armatur, utrymningskylt)

En armatur med skylt för utrymningssyfte som är försedd med batteridrift antingen genom ett inbyggt aggregat i armaturen eller via ett centraltsystem. Ska vara tänd vid normaldrift (maintained) när det finns folk i lokalen.

Nödbelysningsarmatur utan piktogram (Andra förekommande benämningar: nödbelysning, ledljusarmatur). 

En armatur som har till uppgift att belysa lokaler och utrymningsvägar så att utrymning kan ske på ett säkert sätt. Är försedd med batteridrift antingen genom ett inbyggt aggregat i armaturen eller via ett centralt system. Kan vara tänd (maintained) eller släckt (non-maintained) vid normaldrift.

Nöddrift

Se ”Batteridrift”.

Informationen är hämtat från ”Om bestämmelser för projektering och underhåll av nödbelysning. ”

För mer information besök www.fsn.nu