Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER – EAH

Människor är en mycket heterogen grupp. Vi har alla ett behov av att miljön ska vara utformad så att vi kan röra oss så fritt och självständigt som möjligt och kunna vistas och använda miljön till det den är avsedd för.

PBL 17 kap 21 a §:

”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelande med stöd av denna lag”

I Sverige är det drygt en miljon människor som har en funktionsnedsättning och det får inte vara ett hinder! Därför har vi på Cupola ett brett standardsortiment med produkter som är avsedda för att riva dessa hinder. Vi arbetar även aktivt med att inventera och se över ert behov för att förbättra tillgängligheten hos er. Att göra något tillgängligt innebär framkomlighet, användbarhet, trygghet och säkerhet. Cupola arbetar och följer olika lagar, föreskrifter och allmänna råd som Plan- och bygglagen, Boverket ”HIN 2” och Handisam ”Riv Hinder” för att säkerställa att lokalen och den allmänna platsen lever upp till de ställda krav som finns.

Enligt regeringsförordningen 2001:526 skall alla offentliga platser och byggnader vara tillgängliga för alla medborgare. Boverket har definierat det i BFS 2004:15 där man i § 11 säger: Viktiga målpunkter, gångytor, trappor och ramper skall vara lätta att upptäcka. Trappor skall förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga och personer med andra orienteringssvårigheter kan uppfatta nivåskillnaden.