Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

LAGAR & INFORMATION

Lagen om skydd mot olyckor

www.msb.se

2 kap. 2§ ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Den 1 januari 2004 trädde denna lag i kraft och det är Lagen om skydd mot olyckor som ligger till grund för dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentliga sektorn. Det är ni som organisation som har ansvaret för hela brandskyddet och det är genom bra rutiner, utbildning och säkra produkter som ni kan arbeta med att förebygga olyckor och bränder i så stor utsträckning som möjligt! För mer information om denna lag finner ni på riksdagen.se Lag 2003:778 om skydd mot olyckor. I de allmänna råd som MSB anger finner ni vad ett komplett arbete för ett tillräckligt och bra brandskydd bör innehålla.

Arbetsmiljöverkets Föreskrifter

www.av.se

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållande och här har vi samlat några av de AFS:ar som är bra att känna till och läsa igenom. För mer information om arbetsmiljöverket hänvisar vi till av.se där ni även finner kommande föreskrifter. 

AFS 2008:13 – Skyltar och signaler

Föreskrifterna om skyltar och signaler innehåller krav på vilka skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats. Arbetsgivaren, den som råder över ett arbetsställe eller den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen.

AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utfomning

Lämplig fysisk utformning av arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö. Föreskrifterna och de tillhörande allmänna råden om detta syftar till att ge förutsättningar för att kunna förutse och undvika risker för ohälsa och olycksfall som orsakas av eller kan förebyggas genom lokalernas utformning. Det kan gälla t.ex. brand och utrymning, tillräckligt utrymme, rumsindelning, samband och avskiljningar i planlösningen, transportvägar, installationer och ytskikt.

AFS 2001:4 - Gasflaskor

Gaser behövs för en mängd olika ändamål i arbetslivet t.ex. vid svetsning, dykning, brandbekämpning och inom medicinområdet. För att transportera dessa gaser från gasleverantör till brukare används ofta gasflaskor, som också fungerar som lagringskärl. Ett stort antal gasflaskor, uppskattningsvis flera miljoner, är i omlopp i vårt land. Konsekvenserna av ett gasflaskhaveri kan bli mycket allvarliga varför det är viktigt att säkerhetsnivån är mycket hög.

AFS 1999:7 - Första hjälpen & Krishantering

Det finns ett behov av kunskap och färdighet i livsuppehållande åtgärder t.ex. att säkerställa fria luftvägar, stoppa allvarliga blödningar, förebygga cirkulationssvikt samt ge hjärt-lungräddning. Utbildning och återkommande praktiska övningar i sådana uppgifter är angelägna vid planering av beredskap förförsta hjälpen vid olyckor och andra allvarliga händelser.

Boverkets byggregler

www.boverket.se

Plan- och bygglagen samt förordningen anger regler för hur en byggnad ska vara utformad. Det är boverket som utfärdar de föreskrifter och allmänna råd som baseras på lagstiftningens mer övergripande bestämmelser. Reglerna är i första hand tillämpliga vid ny och ombyggnation av en fastighet. Läs mer om Boverkets byggregler och dess förordningar under BBR 19 eller boverket.se.

Tillgänglighet

Enligt regeringsförordningen 2001:526 skall alla offentliga platser och byggnader vara tillgängliga för alla medborgare. Boverket har definierat det i BFS 2004:15 där man i § 11 säger:
Viktiga målpunkter, gångytor, trappor och ramper skall vara lätta att upptäcka. Trappor skall förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga och personer med andra orienteringssvårigheter kan uppfatta nivåskillnaden.

Svensk Standard SIS

www.sis.se

SIS , Swedish Standards Institute är en medlemsorganisation som arbetar med att ta fram olika typer av svenska standarder. Det är utifrån dessa standarder som vi arbetar efter när vi gör service och underhåll på våra handbrandsläckare och inomhusbrandposter eller när vi projekterar och ritar en utrymningsplan. Exempel på dessa är SS 3656 – Handbrand, SS -EN 671-3 – Inomhusbrandposter – och SS 2875 – Utrymningsplaner.

Brandskyddsföreningen

www.brandskyddsforeningen.se

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper de människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. För mer information om brandskyddsförening besök brandskyddsforeningen.se.

Svebra

www.svebra.org

Kampen mot brand måste bekämpas intensivt och på många fronter. Därför samverkar landets brandskyddsföretag i  branschorganisationen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag. Föreningen bildades 2002 genom en sammanslagning av Brandserviceföreningen och Svenska Brandredskapsföreningen. Idag har föreningen drygt 50 medlemsföretag och vi på Cupola är ett av dem med vår VD Stefan Johansson i styrelsen. För ytterligare information besök svebra.org.

HLR -rådet

www.hlr.nu

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Behandling påbörjas på ca 5 000. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Se till att du är förberedd på det oförberedda, lär dig hjärt-lungräddning! Cupola genomför olika typer av sjukvårdsutbildningar och alla följer HLR - rådets riktlinjer. För mer information om dessa utbildningar finner ni under flik ”Utbildningar. För mer information om HLR -rådet – besök deras hemsida hlr.nu

FSN

www.fsn.nu

FSN är en förening som vägleder och förklarar regler för projektering och underhåll av nödbelysning. I skriften ”Om bestämmelser för projektering och underhåll av nödbelysning” har man sammanställt alla regelverk inom nödbelysning på ett lättöverskådligt sätt för att underlätta projektering och/eller underhåll på ett korrekt sätt. Cupola är ett av medlemsföretagen i denna förening. För mer information om FSN och ovanstående skrift besök fsn.nu.

Statlig ramavtalskund? Gör ditt avrop här.

www.avropa.se